MENU
Start
O naszej szkole
Cele działalności
Plan wychowawcy
Droga do wiedzy
Scenariusze lekcji
Scenariusze uroczystości
Sprawdziany
Zadbaj o swoje płuca
Zapobiegaj astmie
Galerie
Łącza
 
klasy123@vp.pl


PLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku Mierzenie jakości jest procesem ciągłym. Wyniki, jakie otrzymamy mogą nas satysfakcjonować lub nie. Zawsze je można poprawić, doskonaląc własną pracę. Gdy się okaże, że wybrana przez nas droga jest zła należy poszukać tej dobrej. Można też udoskonalić tą, po której idziemy. Rozwiązań jest naprawdę wiele. Trzeba mieć tylko świadomość ich istnienia. Próbujmy, poszukujmy, twórzmy..., a najwyższą wartością dla nas – nauczycieli kształcenia zintegrowanego jest dobro i wszechstronny rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Ogólne założenia działalności Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej został powołany do opracowywania:

 • § sprawdzianów ortograficznych;

 • § sprawdzianów czytania ze zrozumieniem;

 • § sprawdzianów wiedzy i kompetencji po trzech latach nauki szkolnej;

 • §raportów z pojedynczych badań;

 • § raportów zbiorczych w związku z wewnątrzszkolnym mierzeniem jakości pracy szkoły;

 • § ciekawych scenariuszy zajęć kształcenia zintegrowanego, uroczystości szkolnych i środowiskowych;

 • § wspierania pracy młodych stażem nauczycieli;

 • § organizacji i harmonogramu prowadzenia zajęć otwartych  na terenie szkoły;

 • § prowadzenie działalności innowacyjnej na terenie placówki;

 • § innej działalności dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej związanej z wszechstronnym i systematycznym rozwojem ucznia w młodszym wieku szkolnym (konkursy szkolne i pozaszkolne ).

Nadrzędnym celem działania w/w zespołu jest systematyczne podwyższanie jakości pracy w kształceniu, wychowywaniu i opiece uczniów, a także wzbogacenie doświadczeń i pogłębianie wiedzy wszystkich członków  zespołu. Działalność Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej wynika z ogólnej koncepcji pracy szkoły. W procesie wewnętrznego mierzenia jakości  diagnozowane są osiągnięcia edukacyjne uczniów klas I-III. Wyniki wewnętrznego mierzenia są analizowane przez Zespół Kształcenia Zintegrowanego. W wyniku tej analizy ustalone są kierunki koniecznych zmian uwzględnianych w programie rozwoju szkoły.

Głównymi zadaniami zespołu są:

 • Analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów;

 • Diagnozowanie, monitorowanie, ewaluowanie i ocenianie pracy uczniów;

 • Współpraca w celu zdobycia przez uczniów sukcesu, każdemu na miarę jego możliwości;

 • Doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, opracowanie narzędzi badawczych;

 • Wspieranie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

 • Troska o ucznia z trudnościami dydaktycznymi;

 • Rozwijanie umiejętności ucznia zdolnego;

 • Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia  w młodszym wieku szkolnym;

 • Współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą świetlicy, opiekunem dowożenia.

Zebrania nauczycieli tworzących Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej odbywają się raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Dokumentację pracy zespołu stanowi teczka zawierająca plan pracy zespołu (zadania ogólne i szczegółowe), zestaw programów nauczania wszystkich klas I - III, tematykę i wnioski ze spotkań zespołu oraz inne informacje związane z realizacją zadań zespołu. Opracowane materiały np. arkusze testów sprawdzających kompetencje po I etapie kształcenia, teksty dyktand, arkusze testów czytania ze zrozumieniem, scenariusze zajęć itp.  będą prezentowane na stronie internetowej Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej.